Actualitat

Notícies

Modificació inicial del pressupost 2-2018

Aprovat inicialment per l’Ajuntament en Ple a la seva sessió del dia 30 d’agost de 2018 l’expedient núm. 2
de modificació de pressupost general de 2018, amb l’ús del fons de contingència, afectant al pressupost
de la pròpia entitat, i a la relació de llocs de treball de la Corporació, s’exposa al públic durant el termini de
quinze dies hàbils als efectes d’examen i reclamació, si s’escau.

En cas que no es presentin reclamacions o al·legacions els acords esdevindran definitius sense cap altre
acord exprés.

La Torre de Capdella, 31 d’agost de 2018
L’alcalde, Josep Maria Dalmau Gil