Actualitat

Notícies

Ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis existents

Es publiquen al BOE les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis del sector residencial (ús habitatge i hoteler).
Període de sol·licitud: del 2 d’octubre de 2013 al 30 d’octubre de 2015

L’objectiu d’aquests ajuts és incentivar i promoure la realització d’actuacions integrals que afavoreixin
l’estalvi energètic, la millora de l’eficiència i l’aprofitament de les energies renovables en els edificis existents del sector residencial (ús habitatge i hoteler)

Beneficiaris:
– Les persones físiques i jurídiques propietàries d’edificis d’ús residencial (ús hoteler i ús vivenda).
– Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús vivenda, constituïdes conforme al que disposa l’article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de la propietat horitzontal.
– Els propietaris de vivendes unifamiliars o propietaris únics d’edificis de vivendes que reuneixin els requisits establerts a l’article 396 del Codi Civil i no haguessin obtingut el títol constitutiu de propietat horitzontal.
– Les Empreses de Serveis Energètics.

Inversions auxiliables:
1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolvent tèrmic.
2. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació.
3. Substitució d’energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques.
4. Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions tèrmiques.

Les actuacions objecte de l’ajut han de millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, almenys, 1 lletra mesurada en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2 any), respecte a la qualificació energètica inicial de l’edifici. Aquesta millora en la seva qualificació podrà obtenir-se mitjançant la realització d’una tipologia d’actuació o d’una combinació de diverses.

Tipus i quantia de l’ajut:
1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica, s’ajudarà sota la modalitat combinada de lliurament dinerari sense contraprestació i préstec reemborsable.
2. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació, s’ajudarà sota la modalitat de préstec reemborsable.
3. Substitució d’energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques, s’ajudarà sota la modalitat de préstec reemborsable.
4. Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica a les instal·lacions tèrmiques, s’ajudarà sota la modalitat de préstec reemborsable.

Els préstecs reemborsables tindran les condicions següents:
1. Tipus d’interès: Euribor + 0,0%
2. Termini màxim d’amortització dels préstecs: 12 anys (inclòs un període de carència opcional d’1 any)
3. Garanties: aval o contracte d’assegurança de caució per import del 20% de la quantia del préstec.

Per a més informació:
Servicio de Información al Ciudadano en Eficiencia Energética y Energías Renovables (SICER).
A través del correu electrònic: ciudadano@idae.es, el correu postal del Institut, C/Madera 8, 28004-Madrid, o el telèfon 913 14 66 73 en horari de 10 a 14 hores de dilluns a divendres. Fax: 91 523 04 14