Serveis municipals

Ordenançes

 

aprovació darrera modificació
1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles 2007 BOP 10 de 19-01-2008 descàrrega en format pdf (39kb)
2 Ordenança reguladora de l’Impost Vehicles de Traccio Mecanica 2014 BOP 233 de 04-12-2014 descàrrega en format pdf (65kb)
3 Ordenança reguladora de l’impost de construccions instalacions obres 2007 BOP 10 de 19-01-2008 descàrrega en format pdf (20kb)
4 Ordenança reguladora de les Contribucions Especials 1989 BOP 157 de 30-12-1989 descàrrega en format pdf (407kb)
5 Ordenança reguladora de la prestació personal i de transport 1989 BOP 157 de 30-12-1989 descàrrega en format pdf (262kb)
6 Ordenança reguladora per llicencia d’activitats i obertura establiments 2003 BOP 38 de 29-03-2003 descàrrega en format pdf (13kb)
7 Ordenança reguladora de la taxa de clavegueram 2002 BOP 156 de 29-12-2001 descàrrega en format pdf (14kb)
8 Ordenança reguladora dels preus públics 2002 BOP 156 de 29-12-2001 descàrrega en format pdf (13kb)
9 Ordenança ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 2013 BOP 156 de 28-08-2013 descàrrega en format pdf (97kb)
10 Ordenança reguladora del servei d’escorxador 2002 BOP 156 de 29-12-2001 descàrrega en format pdf (13kb)
11 Ordenança reguladora de la utilització privativa o aprofitament especial del sól, subsòl i vol sobre el domini públiclocal de les instal·lacions de transport d’energia eléctrica, gas, aigua i hidrocarburs 2021 BOP 249 de 28/12/2021 descàrrega en format pdf (4Mb)
12 Ordenança reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 2003 BOP 38 de 29-03-2003 descàrrega en format pdf (20kb)
13 Ordenança reguladora de la prestació de la llar d’infants (inicial) 2009 BOP 74 de 23-05-2009 descàrrega en format pdf (8kb)
Ordenança reguladora de la prestació de la llar d’infants 2009 BOP 74 de 23-05-2009 descàrrega en format pdf (23kb)
14 Ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 2006 BOP 21 de 14-02-2006 descàrrega en format pdf (22kb)
15 Ordenança de la plusvàlua o Impost sobre increment del valors de naturalesa urbana 2022 BOP 118 de 21/06/2022 descàrrega en format pdf (279kb)
16 Ordenança reguladora de la taxa per visites al museu, exposicions i visites guiades a llocs d’interes patrimonial, históric o artístic i centres similars 2017 BOP 88 de 09-05-2017 descàrrega en format pdf (226kb)
17 Ordenança general reguladora del règim jurídic de les subvencions atorgades per l’ajuntament de la Torre de Capdella 2012 BOP 89 de 28-06-2012 descàrrega en format pdf (188kb)
18 Ordenança reguladora del procediment administatiu sancionador 2012 BOP 89 de 28-06-2012 descàrrega en format pdf (118kb)
19 Ordenança reguladora de camins rurals i tancaments 2016 BOP 40 de 29-02-2016 descàrrega en format pdf (307kb)
20 Ordenança reguladora de la venda ambulant o no sedentaria 2014 BOP 160 de 21-08-2014 descàrrega en format pdf (64kb)
21 Ordenança reguladora de l’administració electrònica 2014 BOP 245 de 23-12-2014 descàrrega en format pdf (448kb)
Reglament intern Escola Bressol 2007 BOP 73 de 19-05-2007 descàrrega en format pdf (54kb)