Serveis municipals

Tributs

CÀNON D’AIGUA

CIRCULAR INFORMATIVA DE L’APLICACIÓ DEL CANON D’AIGUA

En data 1 d’abril de 2000 va entrar en vigor el Decret 103/2000, pel qual s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. L’ingrés específic principal és el Cànon de l’Aigua, impost ecològic sobre l’ús de l’aigua o la càrrega contaminant abocada, que resta afectat a:

  • La prevenció en origen de la contaminació i el manteniment dels cabals ecològics.
  • L’assoliment d’altres objectius de la planificació hidrològica, en particular les despeses d’inversions i d’explotació de les infrastructures.
  • Altres despeses que genera l’acompliment de les funcions de l’Agència Catalana de l’aigua.

El Cànon de l’Aigua constitueix un tribut establert per la Generalitat de Catalunya, destinat al finançament dels costos de construcció i explotació d’instal·lacions públiques de sanejament, la Gestió del qual correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua.
Aquest tribut s’aplica sobre consums que tinguin com origen fonts pròpies de proveïment d’aigua, com aprofitaments d’aigües superficials, subterrànies o instal·lacions de recollida d’aigües pluvials. En aquest cas, l’Agència Catalana de l’Aigua liquida el Cànon de l’Aigua directament a l’usuari.

El Cànon de l’Aigua també s’aplica sobre el volum d’aigua subministrat per una entitat de subministrament d’aigua, pública o privada. En aquest cas, l’entitat subministradora (l’Ajuntament) efectuarà el cobrament del Cànon de l’aigua, i posteriorment el liquida a l’Agència Catalana de l’Aigua.

Tarifes del Cànon de l’Aigua

La Llei 6/99 de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua en l’article 42 , tenint en compte que la base imposable del Cànon de l’aigua és el volum de l’aigua consumit o estimat.

L’import d’aquest tribut es determina tenint en compte la finalitat del consum de l’aigua, si és per a consum domèstic o industrial.

El consum mínim de 6 m3/mes, que s’aplica en el càlcul del rebut.

L’import que s’aplica en els rebuts és el mínim que s’estableix en l’article 42 de la Llei 6/99, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua, tenint en compte que la base imposable del Cànon de l’Aigua és el volum de l’aigua consumit o estimat.
En el nostre cas, donat que no tenim comptadors, en la facturació s’aplica el consum mínim, que és de 6m3/mes, tant en usos domèstics com industrials, llevat dels establiments turístics, que es determina en el punt 2.

D’acord amb el que s’estableix en l’article 42 de la Llei 6/99, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.

Anem a veure cadascun d’aquest supòsits:

1.- Ús domèstic

El tipus de gravamen, un cop aplicats els coeficients reductors establerts per la Llei (àmbit territorial i concentració demogràfica), és de 20’19 ptas/m3.

(6m3 x 12 mesos = 72 m3 any
72 m3 any x 20’19 pta/m3 = 1.454 + 7 % IVA = 1.555 pta./ any per habitatge)

2.- Usos Industrials

En aquest usos tenim dos tipus de gravamen a aplicar al consum.

Tipus de gravamen general:
El tipus de gravamen general que correspon a l’ús de l’aigua i que fent aplicació de la reducció establerta en la Llei per àmbit territorial es de 0 ptes/m3.

Tipus de gravamen específic:
El tipus de gravamen específic que correspon a la contaminació de l’aigua, és de 45, 61 ptes/m3 x 6m3/mes x 7 % IVA.
Els establiments hotelers, càmpings, residències cases de pagès… s’aplicarà en 3 m3 x plaça i mes.

TAXA DE CLAVEGUERES

Aquesta taxa es cobra una vegada a l’any, l’import és el que determina l’ordenança número 7. (ordenança)
La recaptació la tenim delegada a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, el telèfon de consultes és: 973 65 02 63.
Els canvis de nom i les domiciliacions ens les heu de comunicar a l’Ajuntament.

TAXA D’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS

D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 14. (ordenança)

TAXA MUSEU HIDROELÈCTRIC DE CAPDELLA

D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 16. (ordenança)