Actualitat

Notícies

Ajuts de benestar per a famílies que hagin tingut un fill

El Departament de Benestar Social i Família obre la convocatòria per a la concessió de l’ajut econòmic per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment, sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de desembre de 2013.

Excepcionalment, per a les famílies amb infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits durant el mes de desembre de 2013, el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de gener de 2014.

Podeu consultar la versió íntegra de les bases al web del Departament de Benestar Social i Família.

 

Requisits

En tot cas, les famílies que sol·licitin l’ajut econòmic han de complir els requisits següents:

a) Que una de les persones progenitores o assimilades sol·licitants, com a mínim, sigui resident legal a Catalunya, i ho hagi estat durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Aquest requisit no és necessari per a les persones retornades que compleixin els requisits que estableix l’article 6 de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats, a les quals no s’exigeix el període mínim de residència. La residència a Catalunya cal que sigui de manera efectiva i ininterrompuda. La residència no es considera interrompuda per absències inferiors a 90 dies durant l’any.

b) Cal que hi hagi convivència dels membres de la unitat familiar en el moment de presentar la sol·licitud.

c) No superar uns ingressos límit d’acord amb el que estableix la base 2 d’aquesta Ordre.

d) Que la persona o les persones que sol·liciten l’ajut exerceixin la guarda i custòdia de tots els infants que consten a la sol·licitud.

e) Que el progenitor o els progenitors de l’infant nascut, adoptat, tutelat o acollit, que sol·licitin l’ajut, n’exerceixin la guarda i custòdia.

f) Que els infants no superin els 12 anys d’edat per als supòsits d’adopció, tutela o acolliment.

g) En cas de tuteles i acolliments, les persones sol·licitants han de ser persones físiques.

 

Sol·licitud i documentació

El formulari de sol·licitud per concórrer a l’ajut econòmic s’ha de presentar en impresos normalitzats que es facilitaran a les dependències del Departament de Benestar Social i Família, a les oficines de Benestar Social i Família i a la web del Departament de Benestar Social i Família (www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis) o al web de l’Oficina Virtual de Tràmits (http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT)

El formulari de sol·licitud, degudament emplenat i signat per les persones sol·licitants (dues persones progenitores en cas que hi hagi dos sol·licitants i per la persona progenitora en cas que hi hagi un únic sol·licitant) ha d’anar acompanyat dels documents següents:

a) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada dels NIE de les persones sol·licitants.

b) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del llibre de família complet.

c) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del certificat de residència legal, d’una de les persones sol·licitants, si es tracta de persones estrangeres no comunitàries. Aquest certificat cal que acrediti la residència legal durant 5 anys. El formulari de sol·licitud del certificat de residència s’efectua a la Direcció General de Policia i de la Guàrdia Civil, a l’oficina d’estrangeria o a les comissaries de Policia.

d) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del certificat històric de convivència d’una de les persones sol·licitants, on s’especifiquin cadascun dels municipis on ha viscut durant els 5 anys de residència a Catalunya, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.

Aquest document també ha de justificar que tots els membres de la unitat familiar conviuen en el moment de presentar la sol·licitud.

Les persones sol·licitants poden autoritzar el Departament de Benestar Social i Família a consultar dades a altres organismes per comprovar el compliment dels requisits. Aquesta autorització s’ha de fer mitjançant el formulari de sol·licitud. Únicament en el cas que les persones sol·licitants i els membres de la unitat familiar més grans de 18 anys no donin autorització, caldrà que presentin, a més de la documentació anterior, la documentació següent:

a) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada dels NIF de les persones sol·licitants.

b) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les declaracions certificades de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de les persones sol·licitants i de cada un dels membres de la unitat familiar més grans de 18 anys, corresponent a l’exercici fiscal de l’any 2011. En el cas que no es tingui l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF, cal presentar el certificat d’imputació de rendes corresponent a l’exercici fiscal de l’any 2011 emès per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

En el cas de no signar les declaracions responsables incloses a la sol·licitud, a més dels documents anteriors, cal aportar els següents:

a) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa expedit fora de Catalunya.

b) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la resolució per la qual es reconegui un grau de discapacitat igual o superior al 33%, reconegut fora de Catalunya.

c) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la sentència o acta notarial de l’adopció o tutela, o resolució administrativa d’acolliment constituït fora de Catalunya.

d) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la resolució judicial que estableixi qui té la guarda i custòdia dels infants, en cas de separació, divorci o nul·litat matrimonial.

Tal com estableix l’article 35 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, s’entén per declaració responsable el document subscrit per la persona interessada en què declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts en aquesta convocatòria per accedir a l’ajut sol·licitat, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència d’aquesta. La presentació de la declaració responsable faculta el Departament a verificar la conformitat de les dades que s’hi detallen sempre que sigui possible, o bé a fer el requeriment de documentació quan resulti necessari.

Aquesta documentació s’ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, a les dependències que que consten a l’apartat 6.1 d’aquestes bases, sens perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini màxim que aquesta Ordre determina.

Si es presenta la sol·licitud amb defectes o inexactituds o s’omet algun dels documents que assenyalen les bases generals, l’òrgan competent requerirà les persones sol·licitants perquè en el termini de deu dies hàbils facin les esmenes oportunes en els termes que preveu l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, amb la indicació que, passat aquest termini sense esmena, es considerarà que ha desistit de la seva sol·licitud.

Quan l’òrgan competent per a la tramitació de l’ajut no pugui fer les comprovacions adients per als tràmits administratius establerts, podrà requerir la presentació de la documentació que acrediti la realitat de les dades de les declaracions responsables adjuntes a la sol·licitud de l’ajut.