Actualitat

Notícies

Ajuts per al pagament del lloguer

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer, amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb dificultats econòmiques.

Una vegada publicada la convocatòria al DOGC, els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es podran obtenir a les dependències que s’indiquen al web habitatge.gencat.cat i a l’Oficina Virtual de Tràmits.

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts a la base 4, siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

 

4. Requisits de les persones sol·licitants i prohibicions

4.1 Per poder obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones físiques sol·licitants majors d’edat han de complir els requisits i les condicions que s’indiquen a continuació, i formular les declaracions responsables corresponents:

a) Tenir la residència legal a Catalunya.

b) Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,6 vegades l’IRSC, i que no superin els límits establerts a la base 5, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

No obstant l’anterior, quan l’import anual del lloguer sigui inferior a 0,6 vegades l’IRSC, els ingressos mínims exigibles seran el equivalents a l’import del lloguer.

En el cas que l’import del concepte “altres despeses deduïbles” de la declaració de renda sigui tan elevat que comporti una disminució dels rendiments íntegres, que provoqui, al seu torn, que la base imposable general sigui inferior a 0,6 vegades l’IRSC, es podrà detraure l’import del concepte “altres despeses deduïbles”, a l’únic efecte de determinar el compliment del requisit de tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,6 vegades l’IRSC.

c) Ser titular, en qualitat d’arrendatari, del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat. El contracte de lloguer ha d’estar formalitzat a l’empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.

d) No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior als imports establerts a les resolucions de convocatòria corresponents.

e) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

f) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim tres rebuts de lloguer pagats.

g) Pagar el lloguer de l’habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

h) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d’un procediment de revocació d’algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l’anterior Pla estatal d’habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.

i) Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

 

4.2 No poden percebre les subvencions:

a) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb els arrendadors.

b) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència sigui soci o partícip de la persona física o jurídica que actuï com a arrendadora.

c) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència sigui propietari o usufructuari d’un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d’algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s’és propietari o usufructuari d’un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l’habitatge i s’ha obtingut per transmissió mortis causa.

d) Les unitats de convivència en què l’import de la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros.

S’exceptua d’aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d’una dació en pagament a conseqüència d’una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.

e) Les unitats de convivència els ingressos de les quals, abans de l’aplicació del coeficient multiplicador establert a la base 5.4, siguin superiors a 2,831267 vegades l’IRSC.

f) Els arrendataris d’habitatges que gestiona o administra l’Agència, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

Ajuts per al pagament del lloguer

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer, amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb dificultats econòmiques.

Una vegada publicada la convocatòria al DOGC, els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es podran obtenir a les dependències que s’indiquen al web habitatge.gencat.cat i a l’Oficina Virtual de Tràmits.

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts a la base 4, siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

 

4. Requisits de les persones sol·licitants i prohibicions

4.1 Per poder obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones físiques sol·licitants majors d’edat han de complir els requisits i les condicions que s’indiquen a continuació, i formular les declaracions responsables corresponents:

a) Tenir la residència legal a Catalunya.

b) Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,6 vegades l’IRSC, i que no superin els límits establerts a la base 5, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

No obstant l’anterior, quan l’import anual del lloguer sigui inferior a 0,6 vegades l’IRSC, els ingressos mínims exigibles seran el equivalents a l’import del lloguer.

En el cas que l’import del concepte “altres despeses deduïbles” de la declaració de renda sigui tan elevat que comporti una disminució dels rendiments íntegres, que provoqui, al seu torn, que la base imposable general sigui inferior a 0,6 vegades l’IRSC, es podrà detraure l’import del concepte “altres despeses deduïbles”, a l’únic efecte de determinar el compliment del requisit de tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,6 vegades l’IRSC.

c) Ser titular, en qualitat d’arrendatari, del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat. El contracte de lloguer ha d’estar formalitzat a l’empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.

d) No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior als imports establerts a les resolucions de convocatòria corresponents.

e) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

f) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim tres rebuts de lloguer pagats.

g) Pagar el lloguer de l’habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

h) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d’un procediment de revocació d’algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l’anterior Pla estatal d’habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.

i) Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

 

4.2 No poden percebre les subvencions:

a) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb els arrendadors.

b) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència sigui soci o partícip de la persona física o jurídica que actuï com a arrendadora.

c) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència sigui propietari o usufructuari d’un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d’algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s’és propietari o usufructuari d’un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l’habitatge i s’ha obtingut per transmissió mortis causa.

d) Les unitats de convivència en què l’import de la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros.

S’exceptua d’aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d’una dació en pagament a conseqüència d’una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.

e) Les unitats de convivència els ingressos de les quals, abans de l’aplicació del coeficient multiplicador establert a la base 5.4, siguin superiors a 2,831267 vegades l’IRSC.

f) Els arrendataris d’habitatges que gestiona o administra l’Agència, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.