Actualitat

Notícies

AJUTS PER ALS HABITATGES AFECTATS PER LA PEDREGADA DE SETEMBRE DE 2009

El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha publicat la resolució per la qual es convoquen subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges per a l’any 2010.

El termini de presentació de les sol·licituds és el 21 de juny. Els pobles afectats són: Aguiró, Astell, Oveix, Molinos, Castell-Estaó, Paüls, Pobellà i Mont-rós.

Podeu trobar la resolució al DOGC núm.- 5611 del dia 20.04.2010 Resolució MAH/1147/2010, de 14 d’abril.
Les bases reguladores de l’anterior Resolució es troben a l’Ordre MAH/177/2010, de 22 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012, aprovat pel Decret 13/2010, de 2 de febrer.
El període per presentar les sol·licituds és del 20 d’abril al 21 de juny. Els requisits per a l’atorgament de les subvencions són:
–    Haver passat l’avaluació tècnica de l’edifici
–    Que l’edifici estigui construït abans de l’1 de gener de 1981 (veure excepcions)
–    Que disposin de tota la documentació que es demana

La documentació que s’ha de presentar és:
•    En tots els casos (els documents han d’estar compulsats)
o    DNI o NIF de la persona que signa
o    Acreditació de la titularitat de l’immoble
o    Full de transferència bancària
o    Declaració de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
o    Declaració conforme es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
•     Arrendataris:
o    Consentiment de la propietat
o    Contracte de lloguer o últim rebut abonat
•    Persones físiques propietàries:
o    DNI de cadascun dels propietaris
o    Declaració responsable de les persones propietàries i acords de la reunió.
o    Acta  de reunió
o    Còpia de la renda (2008), si s’escau
o    Certificat d’empadronament, dels últims cinc anys
o    Document de reconeixement de la discapacitat
La documentació tècnica a presentar és:
–    En el cas que correspongui memòria tècnica o projecte
(veure excepcions)
–    Pressupost desglossat per partides
–    Llicència municipal

Tota aquesta informació és orientativa i genèrica.

La documentació que es presenti incompleta o amb errades serà desestimada pel Departament de Medi Ambient. Per tal d’evitar que això passi, l’Ajuntament de la Torre de Capdella omplirà tota la documentació i verificarà que estigui completa.

Les persones interessades en demanar l’ajut poden demanar dia i hora per passar per l’Ajuntament, per poder preparar la documentació.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA TRAMITACIÓ D’AJUTS  PER ALS HABITATGES AFECTATS PER LA PEDREGADA DE SETEMBRE DE 2009

En la pàgina web del Departament de Medi Ambient podeu trobar tots els impresos necessaris per tramitar l’ajut. Es recomana realitzar les gestions amb la previsió suficient,  per tal de poder preparar les sol·licituds adequadament i presentar-les dins del termini establert.

Per tal d’agilitzar el procés, els interessats en demanar l’ajut poden omplir els formularis següents:

– Sol·licitud de transferència bancària (omplir-lo i portar-lo al banc per segellar-lo)
– Comunicat d’inici d’obra ( ha d’anar signat pel promotor, el contractista i el tècnic, si s’escau)
La data del document ha de quedar en blanc.
– Comunicat de final d’obra i justificació de la despesa (ha d’anar signat pel promotor, el contractista i el tècnic, si s’escau).
La data del document ha de quedar en blanc. Les obres majors cal que portin el certificat de final d’obra visat.