Actualitat

Notícies

Aprovació inicial de modificació de normes de planejament. Àmbit Central de Capdella

Número de registre 7787

AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA
Aprovació inicial de modificació de normes de planejament. Àmbit Central de Capdella i Campament de FECSA. PE-CC1

Urbanisme
Exp: 74/2018
Ref: Alcaldia/eme
Procediment: Modificació Normes Subsidiàries de Planejament de la Torre de Capdella
Assumpte: Àmbit de la Central de Capdella i Campament de FECSA-PE-CC1
Tràmit: Anunci BOP

Aprovat inicialment el projecte de modificació de les Normes de Planejament Urbanístic del municipi de la Torre de Capdella, i de conformitat amb l’article 85.4 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals situades a la Plaça de l’Ajuntament de la Torre de Capdella perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents
durant l’horari d’oficines. A més, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament: http://www.torredecapdella.org

Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en aquelles àrees les noves determinacions de les quals suposin modificació del règim urbanístic vigent.

Les àrees afectades són les següents: Àmbit de la Central de Capdella i Campament de FECSA. PE-CC1

 

Podeu consultar tota la documentació a les dependències municipals.