Actualitat

Notícies

Aprovació padrons taxes de clavegueres i cànon de l’aigua. Exercici 2018

El Ple del dia 19/03/2018 va acordar l’aprovació dels padrons fiscals corresponents a la taxa de clavegueres i el cànon de l’aigua de l’exercici 2018.

Els padrons fiscals s’exposaran al públic fins el 24 d’abril de 2018 i estan a disposició dels interessats a la secretaria de l’Ajuntament.