Actualitat

Notícies

Arrendament d’un pis a Obeix

S’anuncia el concurs públic si bé condicionat al que disposa Llei 9/2018, de 8 de novembre, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, de contractes del sector públic.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme, Corporació Local: la Torre de Capdella.

2. Objecte del contracte
Lloguer del pis situat a les Antigues escoles d’Obeix.
Pressupost base licitació: 250,00 euros, mensuals, per a residència habitual. 300,00 euros, mensuals, per a
arrendament temporal.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs públic.

4. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de la Torre de Capdella.
b) Domicili: plaça de l’Ajuntament, 1.
c) Localitat: 25515 la Torre de Capdella.
d) Telèfon: 973 663 001.
f) Fax: 973 663 145.
g) e-mail: ajuntamen t@torrecapdella.ddl.net
h) A la secció d’anuncis de la pàgina web: www.torredecapdella.org

5. Requisits específics del contractista
Els establerts en el plec de clàusules administratives particulars.

6. Presentació d’ofertes
a) Data límit de la presentació: 20 dies naturals posteriors a la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial.
b) Documentació a presentar: la que es detalla als plecs de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: el que s’indica al punt 4.

7. Obertura de les ofertes
L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques serà públic i tindrà lloc a la Sala d’actes de l’Ajuntament
de la Torre de Capdella, a las 11.00 hores del sisè dia hàbil, comptat a partir de l’endemà de l’acabament de
presentació de proposicions. Si aquest dia és dissabte o festiu l’acte es farà el primer dia hàbil següent.

 

La Torre de Capdella, 6 d’agost de 2018