Actualitat

Notícies

Concurs públic per la Gestió dels bars i restaurants de Sallente i Estany Gento

Oberta la convocatòria per al concurs públic per la gestió dels bars i restaurants de Sallente i Estany Gento. la data límit per presentar les ofertes és el 24 d’abril.

Aprovat pel Ple el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el procediment obert mitjançant la forma de concurs públic per la Gestió de Serveis Públics per concessió dels Bars i restaurants de Sallente i Estany Gento.

Simultàniament, s’anuncia el concurs públic si bé condicionat al que disposa el Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2041/23/UE i 2014/24/EU de 26 de febrer de 2014.

1- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de la Torre de Capdella

2- Objecte del contracte:

Descripció de l’objecte:
Contracte de concessió de serveis, dels bars i restaurants de Sallente i Estany Gento, de l’Ajuntament de la Torre de Capdella

Lloc d’execució: Sallente – Estany Gento
Durada del contracte: 2 anys
Obertura dels establiments: 3 mesos (juliol, agost i setembre) o segons dates que estableixi l’Ajuntament de la Torre de Capdella.
Pressupost del cànon: 1.300 € IVA inclòs al mes (per tres mesos)
Garanties: La garantia a constituir serà de 6.000,00 €

3- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs públic

4- Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de la Torre de Capdella
b) Domicili: oficines de l’Ajuntament de la Torre de Capdella
Plaça de l’Ajuntament 1
c) Localitat: 25515 la Torre de Capdella
d) Telèfon: 973 66 30 01 — Fax: 973 66 31 45
f) Web: perfil del contractant dins de www.torredecapdella.org
g) e-correu: ajuntament@torrecapdella.ddl.net

5- Requisits específics del contractista:
Els establerts en el plec de clàusules administratives particulars.

6- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de la presentació: vint dies naturals posteriors a la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial.
b) Documentació a presentar: La que es detalla als plecs de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: el que s’indica al punt 4.

7- Obertura de les ofertes:

L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i tindrà lloc a la sala d’actes de l’Ajuntament de la Torre de Capdella a las onze hores del sisè dia hàbil comptat a partir de l’endemà de l’acabament de presentació de proposicions. Si aquest dia és dissabte o festiu, l’acte es farà el primer dia hàbil següent.

La Torre de Capdella, 27 de març de 2018

L’alcalde

Josep Maria Dalmau Gil

 

També podeu consultar la licitació a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.