Actualitat

Notícies

Convocatòria adjudicació del servei de Consultoria i Assistència Tècnica

L’Ajuntament de la Torre de Capdella obre la convocatòria pel concurs d’adjudicació del servei de consultoria i assistència tècnica. El termini per presentació de les ofertes és el 22 de juny.

Per Resolució 31/2017 de 1 de juny de 2017, es va aprovar convocar concurs per a l’adjudicació del servei de consultoria i assistència tècnica, en la mateixa data  va  aprovar el  Plec de clàusules que regiran l’esmentat procediment de contractació.

  • Modalitat d’adjudicació: Expedient  obert, mitjançant la forma de concurs
  • Període d’exposició: el Plec de clàusules administratives que ha de regir el concurs per procediment obert s’exposa al públic per un termini de 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí oficial de la Província per que puguin presentar-se reclamacions.

Simultàniament s’anuncia el concurs, si bé‚ la licitació ajornarà si es necessari, en el cas que es presentin reclamacions al Plec de condicions.

  • Contingut del contracte objecte de licitació: la contractació dels serveis d’assessorament i assistència d’un enginyer municipal per tal que dugui a terme les tasques pròpies de l’activitat municipal relacionades amb els expedients d’activitats i d’obres i urbanisme que siguin necessàries, així com la resta de tasques que se li encomanin per raó de la seva especialització.
  • Lloc d’execució: La prestació del servei es realitzarà en les oficines de la Casa Consistorial, durant 10 hores setmanals, prestades en l’horari que es convindrà amb l’adjudicatari, entre dilluns i divendres.
  • Vigència del contracte: El termini de prestació d’aquest servei de consulta i assistència tècnica es fixa en tres mesos, a partir de la data de formalització del contracte, prorrogable en períodes iguals, sense que pugui excedir del termini màxim que estableix l’article 303 del Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic, R.D.L. 3/2011 de 14 de novembre.
  • Presentació de les ofertes: Ajuntament de la Torre de Capdella, Casa Consistorial, s/n; 25515 – La Torre de Capdella, a través de la pàgina web de l’ajuntament www.torredecapdella.org  o al correu electrònic ajuntament@torrecapdella.ddl.net
  • Preu: El preu pel que fa a les tasques d’estudi i elaboració d’informes i d’assessorament tècnic és de 1.200,00 € mensuals.
  • L’obertura de les ofertes:  es realitzarà en les oficines de l’Ajuntament, a les 12 hores del cinquè dia natural a partir del de la finalització del termini de presentació de les proposicions, en acte públic.
  • La valoració de les ofertes es farà en base a les condicions establertes en el plec que es podrà consultar a la pàgina web de l’ajuntament.

La Torre de Capdella, 2 de juny de 2017

L’Alcalde,
Josep Maria Dalmau i Gil