Actualitat

Notícies

Convocatòria d’ajuts per a universitaris de l’Alt Pirineu

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) obre la convocatòria dels ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de l’àmbit de l’Alt Pirineu, Aran i Solsonès (APA).

El termini per presentar la sol·licitud és un mes des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC (18 de maig de 2018).

Article 1

Obrir la convocatòria per a la concessió d’ajuts a estudiants universitaris de les comarques de l’Alt Pirineu, la Vall d’Aran i el Solsonès (APA) per al curs acadèmic 2017-2018.

Article 2

2.1 Aquesta convocatòria està finançada per la Direcció General d’Universitats (DGU) de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement (EMC). L’import global és de 392.000,00 (tres-cents noranta-dos mil) euros, que van a càrrec de la partida 480.0001 del pressupost de l’AGAUR per a l’any 2018.

2.2 La concessió dels ajuts està condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

2.3 Aquesta dotació màxima es pot ampliar en un percentatge de fins a un 20% abans de la resolució d’adjudicació dels ajuts, sense necessitat de publicar-ne una nova convocatòria.

2.4 La subvenció pot ser reduïda totalment o parcialment abans que se’n dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que es deriven de l’acompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2.5 Un cop resolta aquesta convocatòria, en cas que no s’hagi esgotat l’import màxim que fixa aquest article 2, o bé en cas que es generin romanents derivats de les renúncies o les revocacions dels ajuts concedits, es podran assignar nous atorgaments a les sol·licituds estimades finalment a conseqüència de la interposició d’un recurs administratiu o contenciós administratiu.

Article 3

3.1. El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC.

3.2 Les sol·licituds es poden presentar d’acord amb el que preveu la base 5 de la Resolució EMC/893/2018, de 4 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores d’ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l’Alt Pirineu, la Vall d’Aran i el Solsonès (APA).

Article 4

El període d’aquesta convocatòria és el curs acadèmic 2017-2018 i, per tant, durant aquest curs, cal estar matriculat o matriculada en una universitat del sistema universitari català en uns estudis encaminats a obtenir un títol oficial de grau.

Article 5

Al certificat municipal de convivència descrit a la base 5.6.a de les bases reguladores, la data d’alta al padró de la persona sol·licitant, ha de ser anterior o igual a l’1 de gener de 2015, i s’ha de mantenir ininterrompudament fins al curs acadèmic 2017-2018 complet. En cas que les persones s’hagin empadronat en una data posterior a l’1 de gener de 2015, cal presentar la documentació acreditativa del centre docent on la persona sol·licitant ha estudiat el curs 2014-2015 o qualsevol altra documentació acreditativa d’aquesta circumstància.

Article 6

A la certificació acadèmica completa especificada a la base 5.6.b de les bases reguladores, hi han de constar les assignatures matriculades el curs 2017-2018 i les qualificacions i els crèdits acadèmics matriculats i obtinguts durant el curs 2016-2017 en cadascuna d’aquestes assignatures i la convocatòria en què s’han obtingut, en el cas de les persones sol·licitants que no hagin iniciat, per primera vegada, estudis universitaris el curs 2017-2018.

Article 7

La matrícula del curs acadèmic actual, especificada a la base 5.6.d de les bases reguladores, fa referència al curs 2017-2018.

Article 8

La matrícula del curs acadèmic anterior, especificada a la base 5.6.e de les bases reguladores, fa referència al curs 2016-2017.

Article 9

D’acord amb l’apartat 5.6.c de les bases reguladores, en els casos en què l’estudiant no s’hagi matriculat de la quantitat de crèdits exigits als punts 2.2.2 i 2.2.3 de les bases reguladores, durant el curs 2016-2017 o el curs 2017-2018, ha de justificar que s’ha matriculat del nombre màxim de crèdits d’acord amb l’organització administrativa del centre o amb motiu de finalitzar els estudis, mitjançant un escrit signat per gestió acadèmica de la universitat en què estigui matriculat.

Article 10

Les dades especificades a l’annex d’aquesta convocatòria, de renda familiar disponible i de patrimoni, fan referència a l’exercici fiscal de l’any 2016.

Article 11

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) La Resolució EMC/893/2018, de 4 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores d’ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l’Alt Pirineu, la Vall d’Aran i el Solsonès (APA).

b) La normativa general de subvencions.

Article 12

12.1 L’òrgan competent per a l’ordenació i la instrucció d’aquesta convocatòria és la persona titular de l’AGAUR.

12.2 La resolució de la convocatòria correspon al Consell de Direcció de l’AGAUR i, per delegació, a la CEAU o la persona que n’ocupi la presidència, segons l’Acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

12.3 El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos, a comptar de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC. Un cop transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l’ajut sol·licitat s’entén desestimat per silenci administratiu.

12.4 La resolució de concessió dels ajuts es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Per tal de fer-ne més difusió, i a efecte informatiu, es podrà consultar el resultat de la resolució a la pàgina web de l’AGAUR i a la de la Secretaria d’Universitats i Recerca.

12.5 Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o presidenta de la CEAU, en el termini d’un mes des de la seva publicació al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya, o bé poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos des de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 13

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o presidenta de la CEAU, en el termini d’un mes des de la seva publicació al DOGC, o bé poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos des de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015 esmentada, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998 esmentada.

Barcelona, 11 de maig de 2018

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

Josep Pallarès Marzal

President de la Comissió Executiva d’Ajuts Universitaris

ANNEX

Requisits de caràcter econòmic

I. Determinació de la renda computable

1. Per a la concessió dels ajuts que es convoquen mitjançant aquesta Resolució, se seguirà el procediment i s’aplicaran els llindars de renda i patrimoni familiars fixats en aquest annex.

2. La renda familiar, a l’efecte de l’ajut, s’obté per agregació de les rendes de cadascun dels membres computables de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos de qualsevol naturalesa calculada segons el que s’indica als paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques estatal. A l’efecte d’aquests ajuts, es computarà l’exercici del 2016.

3. Per determinar la renda dels membres computables que hagin presentat la declaració de l’IRPF, es procedeix de la manera següent:

a) Se suma la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius dels guanys i les pèrdues patrimonials de 2012 a 2015, i el saldo net negatiu dels rendiments del capital mobiliari de 2012 a 2015 que cal integrar a la base imposable de l’estalvi.

b) D’aquest resultat es resta la quota resultant de l’autoliquidació.

4. Per determinar la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat la declaració de l’IRPF, se segueix el procediment descrit al paràgraf anterior, i al resultat obtingut es resten les despeses a compte efectuades.

El càlcul de la renda familiar s’ha de fer en totes les declaracions dels diferents membres de la unitat familiar; però, en el cas dels membres que no siguin la persona sustentadora principal o el seu o la seva cònjuge, o persona unida per una relació anàloga, només se suma el 50% de l’import resultant de les declaracions de l’IRPF corresponents.

II. Membres computables

1. A l’efecte d’aquesta convocatòria, són membres computables de la unitat familiar el pare i la mare, o el tutor o la persona encarregada de la guarda i protecció del menor, si escau; la persona sol·licitant; els germans o germanes solters menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar el dia 31 de desembre de 2016, o els de més edat si es tracta de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares si resideixen al mateix domicili, amb el certificat municipal corresponent. Aquesta informació és contrastada amb l’Administració corresponent o sol·licitada a la persona sol·licitant.

En cas de persones sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, també es consideren membres computables el o la cònjuge o, si escau, la persona a la qual estiguin unides en una relació anàloga, així com els fills o filles, si n’hi ha, i que convisquin al mateix domicili.

A l’efecte d’aquesta convocatòria, s’entén per relació anàloga la que compleix els requisits que disposa la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones i la família, així com qualsevol altra relació afectiva assimilable encara que no compleixi el requisit establert als apartats a), b) i c) de l’article 234.1.a) de la llei esmentada.

2. En cas de divorci o separació legal o de fet dels pares, no es considera membre computable la persona que no convisqui amb la persona sol·licitant de l’ajut. Això no obstant, té la consideració de membre computable, si escau, el nou o la nova cònjuge o la persona unida per relació anàloga, les rendes i el patrimoni de la qual es tenen en compte i s’inclouen en el còmput de la renda i el patrimoni familiar.

Quan el règim de custòdia dels fills sigui custòdia compartida, es considerarà membre computable el pare i la mare del sol·licitant de l’ajut, els fills comuns i els ascendents del pare o la mare que justifiquin la residència al mateix domicili familiar que els anteriors amb el certificat municipal de convivència.

3. En cas que la persona sol·licitant sigui una persona menor d’edat en situació d’acollida, és aplicable a la família d’acollida el que disposen els paràgrafs anteriors. Quan es tracti d’una persona major d’edat, tindrà la consideració de persona no integrada a la unitat familiar.

4. En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar tingui domicili fiscal al País Basc o a la Comunitat Foral de Navarra, ha de presentar la fotocòpia de la declaració de la renda corresponent a l’any 2016.

5. En els casos en què algun membre de la unitat familiar tingui ingressos que procedeixin de l’estranger, ha de presentar el resum d’ingressos anuals de l’any 2016. En aquest cas, es podran consignar els ingressos de la família en la moneda pròpia del país en què obtinguin els ingressos. El càlcul del contravalor en euros es farà aplicant el tipus oficial que doni un resultat menor i que hagués tingut la moneda respectiva el primer dia hàbil de 2017.

6. No s’accepten canvis en el nombre de membres computables de la unitat familiar llevat que es justifiqui adequadament aquesta modificació.

III. Deduccions de la renda familiar

1. Per poder tenir en compte les deduccions que s’especifiquen en els paràgrafs següents, s’haurà d’acreditar que les situacions que donen dret a la deducció es donaven el 31 de desembre de 2016.

2. Un cop obtinguda la renda familiar a l’efecte de l’ajut segons el que s’estableix en els apartats anteriors, s’aplicaran les deduccions següents:

a) El 50% dels ingressos aportats per qualsevol membre de la família diferent dels sustentadors principals.

b) 525,00 (cinc-cents vint-i-cinc) euros per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant, que convisqui en el domicili familiar en el cas de famílies nombroses de categoria general, i 800,00 (vuit-cents) euros si es tracta de famílies nombroses de categoria especial. La deducció aplicable a la persona sol·licitant serà de 2.000,00 (dos mil) euros quan estigui afectada per un grau de discapacitat igual o superior al 65%. Quan la persona sol·licitant sigui la titular de la família monoparental, les quantitats assenyalades seran computables en relació amb els fills o les filles que la formin.

c) En el cas de famílies monoparentals: 525,00 (cinc-cents vint-i-cinc) euros per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant, que convisqui en el domicili familiar en el cas de famílies monoparentals de categoria general, i 800,00 (vuit-cents) euros si es tracta de famílies monoparentals de categoria especial. La deducció aplicable a la persona sol·licitant serà de 2.000,00 (dos mil) euros quan estigui afectada per un grau de discapacitat igual o superior al 65%. Quan la persona sol·licitant sigui la titular de la família monoparental, les quantitats assenyalades seran computables en relació amb els fills o les filles que la formin.

Quan la persona sol·licitant sigui la titular de la família nombrosa o monoparental, les quantitats assenyalades són computables en relació amb els fills o les filles que la formin.

d) 1.811,00 (mil vuit-cents onze) euros per cada germà o germana o fill o filla de la persona sol·licitant, o ella mateixa, que estigui afectat o afectada d’una disminució, legalment qualificada, de grau igual o superior al 33%. Aquesta deducció és de 2.881,00 (dos mil vuit-cents vuitanta-un) euros quan la disminució sigui de grau igual o superior al 65%, i de 4.000,00 (quatre mil) euros en cas que sigui la mateixa persona sol·licitant l’afectada per la discapacitat de grau igual o superior al 65%.

e) 1.176,00 (mil cent setanta-sis) euros per cada fill o filla menor de 25 anys que cursi estudis universitaris que s’imparteixen de manera presencial i que resideixi fora del domicili familiar, quan siguin dos o més els fills o les filles estudiants amb residència fora del domicili familiar per raó d’estudis universitaris. Aquesta circumstància s’acreditarà aportant una fotocòpia de la matrícula i el contracte de lloguer.

f) El llindar de renda familiar aplicable s’incrementarà el 20% si la persona sol·licitant és òrfena absoluta i menor de 25 anys.

IV. Llindars de renda

Els llindars de renda familiar que no es poden superar d’acord amb aquesta resolució són els següents:

Famílies de dos membres: 32.100,00 (trenta-dos mil cent) euros.

Famílies de tres membres: 39.200,00 (trenta-nou mil dos-cents) euros.

Famílies de quatre membres: 44.600,00 (quaranta-quatre mil sis-cents) euros.

Famílies de cinc membres: 49.000,00 (quaranta-nou mil) euros.

Famílies de sis membres: 52.000,00 (cinquanta-dos mil) euros.

Famílies de set membres: 53.300,00 (cinquanta-tres mil tres-cents) euros.

Famílies de vuit membres: 55.500,00 (cinquanta-cinc mil cinc-cents) euros.

A partir del vuitè membre, s’han d’afegir 3.391,00 (tres mil tres-cents noranta-un) euros per cada membre computable.

V. Llindars indicatius de patrimoni familiar

1. Es denegarà l’ajut, independentment de la renda familiar (calculada segons el que disposen els paràgrafs anteriors), quan el valor dels elements indicatius del patrimoni del conjunt dels membres computables de la família superi algun o alguns dels llindars següents:

a) La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes que pertanyin a la unitat familiar, excloent-ne l’habitatge habitual, no pot superar la quantitat de 60.000,00 (seixanta mil) euros. En el cas dels municipis en què la data d’efecte de l’última revisió cadastral sigui l’1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors per 0,49. En cas que la data d’aquesta revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:

Per 0,43, els revisats el 2003

Per 0,37, els revisats el 2004

Per 0,30, els revisats el 2005

Per 0,26, els revisats el 2006

Per 0,25, els revisats el 2007

Per 0,25, els revisats el 2008

Per 0,26, els revisats el 2009

Per 0,28, els revisats el 2010

Per 0,30, els revisats el 2011

Per 0,32, els revisats el 2012

Per 0,34, els revisats el 2013

Per 0,36, els revisats el 2014

Per 0,36, els revisats el 2015

Per 0,36, els revisats el 2016

En el cas dels municipis situats a la Comunitat Foral de Navarra, el valor cadastral es multiplica per 0,5.

b) La suma dels valors cadastrals de les construccions situades en finques rústiques, exclòs el valor cadastral de la construcció que constitueixi l’habitatge habitual, no pot superar els 60.000,00 euros. Es podran aplicar a les construccions esmentades els coeficients multiplicadors, en funció de l’any en què s’hagués efectuat la darrera revisió cadastral, que indica l’apartat a) anterior.

c) La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques que pertanyin a la unitat familiar (excloent-ne el valor cadastral de la construcció que constitueixi l’habitatge habitual) no pot superar la quantitat de 15.000,00 (quinze mil) euros per cada membre computable de la unitat familiar.

d) La suma dels rendiments nets reduïts del capital mobiliari més els saldos nets positius de guanys i pèrdues patrimonials de la unitat familiar, excloent-ne les subvencions rebudes per l’adquisició o la rehabilitació de l’habitatge habitual i, si escau, la renda bàsica d’emancipació, no pot superar els 3.000,00 (tres mil) euros.

No es tindran en compte, als efectes previstos en aquest apartat, les subvencions rebudes per a l’adquisició o rehabilitació del domicili habitual, la renda bàsica d’emancipació, els premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries fins a un límit de 1.500,00 (mil cinc-cents) euros. Els guanys patrimonials derivats d’aquests premis es computaran d’acord amb la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques pel seu valor el 31 de desembre de 2016.

2. També es denegarà l’ajut si algun membre computable de la unitat familiar és titular de qualsevol activitat econòmica amb un volum de facturació l’any 2016 superior als 155.500,00 (cent cinquanta-cinc mil cinc-cents) euros.

a) Ingressos procedents d’activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva.

b) Ingressos dels membres computables procedents d’una participació, igual o superior al cinquanta per cent, en activitats econòmiques desenvolupades a través d’entitats sense personalitat jurídica o qualsevol altra mena d’entitat jurídica, un cop aplicat als ingressos totals de les activitats el percentatge de participació.

3. A l’efecte del còmput del valor dels elements patrimonials descrits a l’apartat anterior, es dedueix el 50% del valor dels elements patrimonials que pertanyin a qualsevol membre computable de la família, excloent-ne la persona sustentadora principal i el seu o la seva cònjuge o la persona unida per una relació anàloga.

4. En cas que l’AEAT no disposi de dades tributàries sobre algun membre de la unitat familiar de la persona sol·licitant de l’ajut, la mateixa persona sol·licitant haurà d’aportar informació fefaent sobre la situació econòmica de la seva renda i el seu patrimoni; en cas contrari, s’exclourà l’ajut per desistiment.

5. Així mateix, en cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de les dades per part de l’AEAT, es pot requerir a la persona sol·licitant de l’ajut que presenti el certificat resum de la declaració anual de l’IRPF o el certificat d’imputacions dels membres computables de la família. En cas que no aporti la documentació requerida s’exclourà l’ajut per desistiment.

6. L’ocultació de qualsevol font de renda o element patrimonial dona lloc a la denegació de l’ajut sol·licitat o a la modificació de la resolució de concessió.

7. Per intensificar el control que eviti el frau en les declaracions encaminades a obtenir l’ajut, l’AGAUR pot determinar que es produeix l’ocultació a què es refereix l’apartat anterior a través de qualsevol mitjà de prova i, en particular, mitjançant les dades de què disposi qualsevol altre òrgan de les administracions públiques.

8. Per al conjunt de circumstàncies que concorrin en cada cas concret, es pot apreciar l’existència de falsejament dels requisits necessaris per a la concessió de l’ajut o l’ocultació de les circumstàncies que n’haurien determinat la denegació. En aquests supòsits, es denegarà l’ajut sol·licitat, es modificarà la resolució de la seva concessió o s’acordarà el reintegrament de l’ajut atorgat.