Actualitat

Notícies

Convocatòria llocs de treball per al telefèric

L’Ajuntament de la Torre de Capdella convoca la contractació del personal laboral per a la prestació dels serveis de transport de viatgers al TELEFÈRIC VALL FOSCA, que s’iniciarà el dia 1 de juliol.

El termini per presentar les sol·licituds és el 15 de maig a les 12 h.

CONDUCTOR DE TELEFÈRIC – ENCARREGAT DEL TORN
Núm.- de llocs de treball: TRES
Durada del contracte: TEMPORADA (01.07.19 al 30.09.17)
Sou Brut: 1.100 € inclosos tots els conceptes salarials
L’horari dels torns serà: juliol i agost: 7.45 h a 13.30 h o de 13 a 19.30 h
setembre: 7.45 h a 13.30 h o de 13 a 18.30 h

Funcions del lloc de treball:
a).- Seran responsables del seu torn de treball i dels altres conductors de passatgers i cabina del torn.
b).- Atenció al transport de passatgers.
c).- Complir i fer complir la normativa de funcionament intern de la instal·lació.
d).-Vetllar per la seguretat dels passatgers i el bon ús de la instal·lació. Aplicar correctament el protocol d’avaries i urgències.
e).- Complimentar els fulls normatius de funcionament del telefèric.
f).- Manteniment i neteja de la infraestructura, ja que en són els responsables.

CONDUCTOR DE TELEFÈRIC – PASSATGERS I CABINA
Núm.- de llocs: SIS
Durada del contracte: TEMPORADA (01.07.17 al 30.09.17)
Sou Brut: 980 € inclosos tots els conceptes salarials
L’horari dels torns serà: juliol i agost: 7.45 h a 13.30 h o de 13 a 19.30 h
setembre: 7.45 h a 13.30 h o de 13 a 18.30 h

Funcions del lloc de treball:
a).- Atenció al transport de passatgers.
b).- Manteniment i neteja de la infraestructura.
c).- Complir i fer complir la normativa de funcionament intern de la instal·lació.

TIQUETATGE I INFORMACIÓ
Núm.- de llocs de treball: DOS
Durada del contracte: TEMPORADA (01.07.17 al 30.09.17)
Sou Brut: 1.100 € inclosos tots els conceptes salarials. L’Ajuntament es farà càrrec dels dinars dels treballadors. En cas que els empleats es portin el dinar rebran, els dies que treballin, un complement de 10 € diaris.
L’horari serà: juliol i agost: 7.45 h a 19.30 h
setembre: 7.45 h a 18.30 h

S’establiran torns setmanals entre els dos treballadors
Funcions dels llocs de treball:
a).- Venda de tiquets i comptabilització diària. Ingrés de la recaptació.
b).- Informació i atenció als passatgers.

CONDICIONS GENERALS (d’aplicació per al tots els llocs de treball):
– Cada treballador ha d’acceptar el reglament de règim intern de funcionament.
– L’horari es podrà variar per necessitats del servei.
– L’ampliació d’horari en cas d’urgència o avaria del telefèric està inclosa en el sou.
– El lloc de treball és a Sallente.
– Es valorarà l’experiència personal.
– El sol·licitant haurà d’haver superat satisfactòriament el curs d’aptitud de conductor de telefèric.

TERMINI I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
Tots els interessats en algun d’aquests llocs de treball podran presentar a les oficines de l’Ajuntament de la Torre de Capdella i fins al dia 26 de maig de 2017 a les 12 h, la seva sol·licitud que consistirà en:
a) Instància adreçada a l’alcalde en la qual hi constarà expressament el lloc de treball que sol·licita.
b) Fotocòpia del DNI.
c) Fotocòpia de la cartilla d’afiliació a la Seguretat Social, si en té.
d) Currículum personal i d’experiència laboral.
e) Declaració jurada de no tenir cap causa d’incapacitat ni incompatibilitat per a prestar serveis en l’administració pública.
f) Tota aquella documentació rellevant per ocupar aquests llocs de treball.

Es valorarà la documentació presentada segons l’experiència laboral, nocions de mecànica i coneixement de l’entorn.
Una comissió, designada per l’Alcalde, avaluarà les sol·licituds i els currículums presentats i convocarà a una entrevista personal només a aquelles persones que hagin superat l’avaluació inicial.

El que es fa públic per a general coneixement.

La Torre de Capdella, 13 de març de 2017

L’Alcalde,

Josep Maria Dalmau i Gil