Actualitat

Notícies

Convocatòria per a la contractació d’un auxiliar administratiu

L’Ajuntament de la Torre de Capdella obre la convocatòria per a la contractació amb caràcter d’urgència d’un/a auxiliar administratiu/va, per tal de reforçar les tasques de caràcter administratiu del departament de comptabilitat atesos els canvis normatius que s’estan duent a terme en els procediments d’administració electrònica i de gestió pressupostària, així com posar al dia l’aplicació de patrimoni.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 20 d’abril.

Per tot això es convoca el concurs de mèrits per la selecció de personal que es regirà per les següents bases:

BASES PER LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

És objecte de la convocatòria la provisió pel sistema de concurs de mèrits d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu a l’Ajuntament de la Torre de Capdella, en règim de contractació laboral temporal, amb incorporació el 15 de maig de 2017 i finalització el 30 de novembre de 2017, susceptible a pròrroga, per tal de reforçar les tasques de caràcter auxiliar administratiu al departament de comptabilitat. La plaça està dotada amb una remuneració mensual bruta de 1.100,00 € més pagues. El tipus de contractació és laboral. La jornada laboral, mentre l’Ajuntament no acordi el contrari, serà de 40 hores setmanals, i la jornada de treball serà l’establerta per l’atenció al públic de les oficines de l’Ajuntament de la Torre de Capdella (o horari a convenir segons necessitats del servei). Les tasques a realitzar pel titular de la plaça seran les de suport a la comptabilitat.

2.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS

Per a ser admesos al concurs, els aspirants hauran de reunir els següents requisits (article 135 TRRL):
a) Ser espanyol.
b) Tenir complerts els 18 anys d’edat i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa, referits ambdós límits a la data en què es compleixi el termini de presentació d’instàncies.
c) Tenir el títol de certificat d’escolaritat o equivalent.
d) No patir malaltia ni defecte físic que l’impedeixi el normal desenvolupament de les funcions a realitzar.
e) Estar en possessió del títol del nivell B de català.
f) No trobar-se incorregut en causa d’incapacitat específica conforme les lleis.
g) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari del servei a l’Estat, a les Comunitats Autònomes o a les Entitats Locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
h) Per imperatiu de les funcions a realitzar i de les característiques d’aquest municipi, amb 19 nuclis de població, l’aspirant haurà de tenir carnet de conduir, amb vehicle propi.

Tots els requisits els haurà de complir l’aspirant en el moment de finalitzar el termini de presentació d’instàncies.

3.- SOL·LICITUDS

Les instàncies-sol·licituds per a prendre part al concurs de mèrits en què els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes les condicions que s’exigeixen en la Base Segona, acompanyades de la documentació acreditativa de la titulació i de la justificativa dels mèrits al·legats per a la seva valoració, degudament autenticades, d’acord amb els barems del concurs, es dirigiran al senyor Alcalde-President i es presentaran a la Secretaria Municipal durant els quinze dies hàbils següents a la publicació fins a les 14 hores de l’últim dia de presentació, en el taulell d’anuncis de la Corporació, d’aquesta convocatòria, segons model que s’adjunta com a “annex I” a aquestes Bases.

Les dades aportades en aquesta selecció de personal estaran sota la protecció de la Llei 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal.

4.- COMISSIÓ QUALIFICADORA

La Comissió Qualificadora efectuarà la selecció de personal, i estarà composada per:
• President: el de la corporació o membre en qui delegui.
• Vocals: un representant de cadascun dels grups polítics que formen la Corporació, tal com va establir el Cartipàs de l’ajuntament.
• Secretària: la de la corporació, que tindrà veu sense dret a vot.

L’ordre de puntuació definitiva, vindrà determinat per la suma de les puntuacions obtingudes en la valoració de cadascun del mèrits acreditats.

5.- BAREM DE MÈRITS

La valoració dels mèrits del concurs es realitzarà de conformitat amb el següent barem:
Mèrits preferents (19 punts):
a) Per acreditació de coneixements de comptabilitat pública: fins a 5 punts
b) Per coneixements de programes informàtics de comptabilitat (degudament acreditat): fins a 3 punts
c) Per titulacions acadèmiques que tinguin relació amb el lloc de treball que ens ocupa: màxim 3 punts.
d) Per estar en possessió de títols superiors al nivell B de català: fins 1 punt per titulació
e) Per coneixements del procediment administratiu: fins a 3 punts
f) Per trobar-se en situació d’atur: fins a 1 punt
g) Per trobar-se en alguna de les situacions d’exclusió social previstes legalment (violència de gènere, aturat major de 45 anys…): fins a 3 punts

Mèrits no preferents (10 punts):
a) Per coneixements d’ofimàtica degudament acreditats, i aplicables a les funcions dels lloc a ocupar: màxim 2 punts.
b) Per estar en possessió de carnet de conduir: 1 punt
c) Per coneixements d’idiomes: 1 punt per idioma degudament documentat amb titulació oficial. Màxim 3 punts
d) Per coneixença del terme municipal, dels diferents nuclis i serveis, o acreditant la residència habitual: fins a 3 punts

Entrevista personal: fins a 10 punts.

En cas que un aspirant no superi els 10 punts en la valoració dels mèrits preferents, no preferents i l’entrevista, no podrà optar a ocupar la plaça, essent necessari un mínim de 20 punts per considerar la candidatura.

6.- INCIDÈNCIES

La Comissió Qualificadora queda facultada per a resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris pel bon ordre i desenvolupament del concurs en tot el que no es preveu en les Bases mitjançant l’entrevista personal.

7.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I NOMENAMENT

L’aspirant proposat presentarà a la Secretaria de la Corporació, dins el termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació, els documents acreditatius de les condicions que per a prendre part al concurs es demanen a la base segona i que són:
– Fotocòpia autenticada del DNI.
– Currículum.
– Còpia autenticada del certificat d’escolaritat o equivalent.
– Declaració jurada de no trobar-se incurs en causa d’incapacitat o incompatibilitat.
– Còpia autenticada del permís de conduir.
– Titulacions o documentació acreditativa dels coneixements en comptabilitat, català, ofimàtica o idiomes que consideri oportuns per presentar-se al concurs.
– Tota aquella altra documentació que consideri necessària de tenir-se en compte per les valoracions de mèrits.

La Torre de Capdella, 27 de març de 2017
L’Alcalde