Actualitat

Notícies

Edicte sobre l’aprofitament cinegètic de l’àrea local de caça

Edicte d’aprovació plec de clàusules per l’aprofitament cinegètic de l’àrea local de caça

Aprovat per acord del Ple de 26 de juliol de 2018, el plec de condicions econòmiques, administratives i
tècniques, per a l’aprofitament de l’àrea local de caça LL-20.016, del municipi de la Torre de Capdella.

S’exposa al públic durant el termini de vint dies naturals, als efectes de què es puguin presentar
reclamacions i/o al·legacions, segons disposa l’art. 235 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis del
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 15 de juny.

Transcorregut aquest termini d’informació pública sense que s’hagin presentat reclamacions i/o al·legacions,
aquesta aprovació esdevindrà definitiva i sense que sigui necessari cap altre acord exprés.

La Torre de Capdella, 6 d’agost de 2018