Actualitat

Notícies

Gestió dels residus a casa durant el confinament

Gestió dels residus en llars on hi ha positius o persones en quarantena per COVID-19

Segons les recomanacions del Ministeri de Sanitat, els residus del pacient, inclòs el material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, mascaretes), s’ha d’eliminar en una bossa de plàstic (BOSSA 1) en un cubell d’escombraries a l’habitació de la persona afectada, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura, sense fer cap separació pel reciclatge.

La bossa de plàstic (BOSSA 1) s’ha de tancar adequadament i introduir-la en una segona bossa d’escombraries (BOSSA 2), a la banda de la sortida de l’habitació, on a més es dipositaran els guants i mascareta utilitzats pel cuidador i es tancarà adequadament abans de sortir de l’habitació.

La BOSSA 2, amb els residus anteriors, s’ha de dipositar amb la resta dels residus domèstics a la bossa d’escombraries (BOSSA 3) corresponent al cubell de fracció resta. La BOSSA 3 també es tancarà adequadament.
Immediatament després es realitzarà una higiene completa de mans, amb aigua i sabó, fregant-nos les mans almenys durant 40-60 segons.

La BOSSA 3 es dipositarà exclusivament al contenidor de fracció resta (o en qualsevol altre sistema de recollida de fracció resta establerta per l’entitat local). Queda totalment prohibit dipositar-la als contenidors de recollida de qualsevol de les fraccions separades (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil) o l’abandonament en l’entorn.

 

Gestió dels residus en llars sense positius o quarantena

En el cas de les llars sense positius ni en quarantena, la separació dels residus es realitzarà com es fa habitualment.
Per tal de reduir al màxim la fracció resta que arriba a les plantes de tractament, convé recordar als ciutadans i ciutadanes la importància d’optimitzar la recollida separada de les diferents fraccions (paper / cartró, vidre, envasos, orgànica, si escau), i  posar als seus contenidors únicament els residus corresponents a aquestes fraccions.

Finalment, es recorda als ciutadans que els guants de làtex o nitril emprats per fer la compra o altres usos, no són envasos i per tant, no han de dipositar-se al contenidor d’envasos lleugers (groc).