Actualitat

Notícies

Plec de prescripcions tècniques que ha de regir en la contractació del buidat de les fosses sèptiques

Atès que no s’ha pogut carregar el plec de clàusules tècniques referent al buidatge de les fosses sèptiques, expedient 38/2019, per al lot 2, a la Plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya, es publica en aquesta pàgina web el plec, per donar-ne publicitat.