Actualitat

Notícies

Sentència sobre la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic

En data 25 de març de 2019, l’Ajuntament de la Torre de Capdella ha rebut la notificació de la STS 307/2019 de la Sala de lo Contenciós Administratiu Secció 2ª del Tribunal Suprem, la decisió judicial de la qual estima el recurs de cassació interposat per l’Ajuntament contra ST de la Sala de lo Contenciós Administratiu del TSJCAT, que interposà Red Eléctrica de España, S.A.U. contra l’article 4 de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de domini públic de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs aprovada a finals de 2014.

Aquesta Sentència dona la raó a l’Ajuntament pel que fa a la quantificació de la taxa i l’annex de tarifes del transport d’energia elèctrica i suposarà un ingrés per aquest concepte de les últimes quatre anualitats superior als 200.000 €

  • [pdf - 953,37 KB]