Actualitat

Notícies

Serveis públics essencials i estratègics que presta l’Ajuntament en el període d’Estat d’Alarma

Es declara el caràcter de serveis públics essencials i estratègics els següents:

SERVEIS PÚBLICS ESSENCIALS

 • Presidència i equip de Govern. Com a òrgan estratègic per al seguiment de les emergències en el municipi.
 • Atenció ciutadana. Vía telefònica o telemàtica
 • Comunicació
 • Secretaria-Intervenció
 • Brigada Municipal. Enllumenat, neteja viària, subministrament d’aigua, recollida de residus i serveis funeraris
 • Urbanisme i territori
 • Neteja de dependències municipals.

Es determina, per tal de garantir la continuïtat en la prestació dels serveis essencials, la destinació del personal necessari, amb dotació adequada i suficient, adaptada en tot moment, d’acord a la situació excepcional.

De manera prioritària mitjançant sistemes no presencials i d’accés remot, amb les següents excepcions:

 • Brigada municipal. Que prestarà el servei de manteniment amb torns rotatoris amb 2 treballadors per torn sota la programació del cap de la Brigada Municipal i que realitzaran les tasques de forma individual.
 • Atenció ciutadana. Vía telefònica o telemàtica. Es prestarà en torns rotatoris amb una única treballadora en horari de matí (de 9 a 15h)
 • Secretaria Intervenció, es realizaran les funcions pròpies del lloc a través del teletreball a excepció de les tasques relatives a aspectes de comptabilitat i comunicació amb altres Administracions que es desenvoluparan per la tarda segons necessitats i a porta tancada. El personal adscrit a comptabilitat prestarà el servei en torns rotatoris, no coincidint presencialment en cap cas.
 • Neteja de les dependències muncipals. Prestació que realitza la persona adscrita al lloc de treball. Es dispensa del treball presencial a les persones al servei de l’Ajuntament de la Torre de Capdella que no estan incloses en els apartats anteriors, tot sense perjudici de la necessitat i possibilitat de procedir al treball per via telemàtica o similar des dels seus domicilis.

Es dispensa totalment de la prestació de serveis a la treballadora cedida pel Consell Comarcal, fins a nova ordre.
S’acordar que per les raons abans assenyalades i atès que aquesta resolució tindrà efectes inicialment fins el 29 de març, es SUSPÈN la convocatòria i celebració de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats (Junta de Govern Local i Ple) corresponents al mes de març.