Actualitat

Notícies

Subvencions en l’àmbit del comerç, l’artesania i la moda

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i els serveis, l’artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d’aquest sector, dels programes següents:

Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.

Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.

Programa de reactivació del comerç.

Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

 

El termini de presentació de les sol·licituds de comerç, juntament amb la documentació i annexos corresponents és:

 • Per al Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç i el Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda, comença l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i acaba el dia 30 de juny de 2020.
 • Per al Programa de reactivació del comerç i el Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments comença a l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2020.

 

El termini de presentació de les sol·licituds d’artesania, juntament amb la documentació i annexos corresponents és:

 • Per al Programa per a la reactivació de l’empresa artesana comença a l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2020.
 • Per al Programa de suport als municipis en l’àmbit del Comerç i de l’Artesania comença a l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i acaba el dia 30 de juny de 2020.

 

El termini de presentació de les sol·licituds en l’àmbit de la moda, juntament amb la documentació i annexos corresponents comença a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2020.

 

Persones beneficiàries
Poden ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions:
Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

Pel Programa 3. Programa de reactivació del comerç, Programa 5. per a la reactivació de la moda catalana i Programa 6. per a la reactivació de l’empresa artesana, únicament poden ser beneficiàries les empreses obligades a tancament per el Real Decreto 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per el COVID-19, o aquelles que hagin vist disminuïda la seva facturació, de com a mínim un 70 % respecte als mesos de març i abril de l’any anterior.

Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Als efectes d’aquestes bases reguladores s’entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

 • Tallers mecànics.
 • Serveis fotogràfics.
 • Copisteries i arts gràfiques.
 • Serveis de reparacions.
 • Tintoreria i bugaderies.
 • Perruqueria i salons d’estètica i bellesa.
 • Bars i restaurants.
 • Serveis de menjar preparat i càtering.

Als efectes d’aquestes bases reguladores s’entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Als efectes d’aquestes bases reguladores s’entenen com empreses artesanes aquelles que desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d’oficis artesans publicat a l’annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l’activitat artesanal, modificat per l’Ordre EMO/292/2015, de 15 de setembre, per la qual s’incorporen nous oficis al Repertori de famílies d’oficis artesans. S’exclou expressament l’artesania alimentària.

Als efectes d’aquestes bases reguladores s’entenen com empreses de moda aquelles que comprenen activitats intensives en disseny i creativitat, els seus productes i serveis estan subjectes a una renovació constant i es vinculen a l’equipament de la persona.

En cadascun dels programes que figuren a l’Annex 2 de la Resolució, s’estableixen els requisits específics que han de tenir les persones beneficiàries.