Actualitat

Notícies

Subvencions per obres d’arranjament d’habitatges per a persones grans

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat avui la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per a l’any 2020.

 

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

El 100 % del pressupost i fins a 3000 €

QUI HO POT DEMANAR?

Majors de 65 anys i persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

  • La persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària o arrendatària de l’habitatge objecte de l’arranjamenti ni aquesta ni cap dels altres membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya. En cas que la persona sol·licitant sigui l’arrendatària o la usufructuària, haurà d’aportar l’autorització de la persona propietària de l’habitatge per a la realització de les obres d’arranjament.
  • La persona a la qual beneficiïn les obres, que ha de tenir 65 anys o més, ha de complir, a més, alguna de les condicions següents

1r No tenir prou autonomia per poder realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres de similars.

2n Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33 %; o tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent, en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa; o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat; o acreditar algun grau de dependència, d’acord amb el que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència.

  • Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar dues vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), d’acord amb les taules que es publiquin en la convocatòria corresponent. Es considera que formen part de la unitat de convivència totes les persones que consten empadronades a l’habitatge.
2,00 IRSC 1 membre 2 membres 3 membres 4 membres o més
A 21.247,28 € 21.904,41 € 22.846,54 € 22.927,89 €
B 19.919,33 € 20.535,39 € 21.418,63 € 21.494,90 €
*C 18.747,60 € 19.327,42 20.158,71 € 20.230,50 €
D 15.935,46 € 16.428,31 € 17.134,90 € 17.706,07 €

*Els beneficiaris del municipi de la Torre de Capdella han de fixar-se en la informació de la fila marcada en groc.

 

QUINES OBRES ES PODEN REALITZAR?

Obres d’arranjament en l’interior dels habitatges que tenen com a finalitat l’adequació de les peces i dels elements que conformen l’habitatge, amb els objectius que s’especifiquen a continuació:

  • Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge, destinades a aconseguir la salubritat i el confort, incloent-hi la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i l’adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant i que no impliquin perill per a les persones.
  • Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.
  • Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat

1r Cambra higiènica. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar l’accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal: substitució de la banyera per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa, canvis d’aixetes; substitució o adaptació del WC o del lavabo; eliminació del bidet o d’altres elements per facilitar la mobilitat; tractament antilliscant de paviments i instal·lació d’ajudes tècniques.

2n Cuina. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària a la cuina: substitució de les plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques; adaptació del taulell de cuina; tractament antilliscant de paviments o instal·lació d’ajudes tècniques.

3r Altres peces. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de fer adaptacions o proporcionar suports en l’entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la persona dins el seu habitatge: intervencions que es realitzen en zones comunes o de pas, com ara passadissos o rebedors, i que consisteixen en actuacions com l’ampliació d’una porta, el canvi de gir d’una porta, l’eliminació d’algun graó que dificulta l’accessibilitat o la instal·lació d’ajudes tècniques com ara barres o agafadors, entre d’altres.

 

TERMINI PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 18 de setembre de 2020, inclòs.

Per demanar la sol·licitud heu d’anar a aquesta pàgina.

Les obres objecte de les sol·licituds d’ajuts no poden haver-se iniciat abans de la publicació de la Resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ni abans de la data de la inspecció tècnica de l’habitatge per part de l’AHC, mitjançant les oficines locals d’habitatge, per a la realització de l’informe intern d’idoneïtat tècnica de la inspecció tècnica de l’habitatge, a excepció del que es disposa la base 3.2.b) de la Resolució TES/1095/2020, de 19 de maig.

 

Per a més informació podeu trucar al  973 65 01 87 (Habitatge del Consell Comarcal del Pallars Jussà)