Actualitat

Notícies

Ús obligatori de les mascaretes

El Butlletí Oficial de l’Estat publica avui que a partir del 21 de maig, és obligatori l’ús de mascaretes per persones de més de 6 anys a la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantindre una distància de seguretat interpersonal d’almenys 2 metres.

Es recomana l’ús de mascareta per a les criatures d’entre 3 i 5 anys.

Queden excloses d’aquesta regla aquelles persones amb dificultat respiratòria que pugui agreujar-se per l’ús de la mascareta o que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.

La mascareta no és obligatoria en el desenvolupament d’activitats que resultin incompatibles com ara menjar i beure.