Actualitat

Notícies

ALTA A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS AFECTATS PEL CONVENI DE LA LLUM

L’Ajuntament de la Torre de Capdella i l’Associació de veïns afectats pel conveni municipal de subministrament elèctric, us informen dels passos que cal seguir per donar-se d’alta com a membre de l’associació.

Els veïns i veïnes que siguin beneficiaris del conveni municipal de subministrament elèctric, poden seguir, als efectes de formalitzar l’alta com a membres de l’Associació, els següents passos:    

Documents a tramitar davant l’ajuntament de la Torre de Capdella:
– 1r pas. Sol·licitud  de la justificació de beneficiari del conveni signat entre l’ajuntament de la Torre de Capdella i l’empresa FECSA. (document A).

– 2n pas. Obtenir la Justificació de la condició de beneficiari del conveni pel subministrament elèctric signat en data 4.04.1927 i annexos (document B)

Documents a tramitar davant l’Associació en defensa del conveni de la llum:

– 3r pas. Sol·licitud d’alta a l’Associació, mitjançant el document C, Associació de veïns afectats pel conveni municipal de subministrament elèctric.
Aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada dels document B i DNI. El document C és l’acceptació dels estatuts i l’autorització de la utilització de dades personals (Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, BOE núm.- 298, de 14/12/1999).

– 4t pas. Rebre des de l’Associació el document D que acredita que ha estat acceptat com a membre.

Per a qualsevol consulta o aclariment es pot dirigir a l’ajuntament de la Torre de Capdella, telèfon 973663001, o bé al correu ajuntament@torrecapdella.ddl.net

Requisits per a formar part de l’Associació, d’acord amb els Estatuts de l’Associació de veïns afectats pel conveni municipal de subministrament elèctric, aprovats en data 23 de març de 2011:
“Capítol II, article 4.- Poden formar part de l’Associació:
Totes les persones de més de 18 anys que resultin beneficiàries dels Convenis amb Fecsa Endesa i/o qualsevol altra empresa que les substitueixi; que són aquelles persones que reuneixen les condicions de beneficiàries que s’estableixen als Convenis de 1927, 1978 i 1989, i que estiguin empadronades al municipi.”

Per tal de facilitar i agilitzar la tramitació per donar-se d’alta, i de manera extraordinària, es podrà realitzar una sol·licitud prèvia via telefònica o correu electrònic, que està condicionada a la tramesa de la documentació original signada. Aquesta tramitació s’haurà de realitzar exclusivament, parlant o adreçant un correu electrònic, a la Sra. Assumpció Perisé.

Cliqueu sobre adjunt per descarregar-vos els documents de sol·licitud.