Actualitat

Notícies

Convocatòria de selecció d’Arquitecte tècnic/a – Tècnic/a responsable de la Brigada d’Obres i Serveis i suport a l’Arquitecte Municipal

La Junta de Govern Local en data 18/02/2021, va aprovar les Bases i simultàniament la Convocatòria per a procedir a contractar, amb caràcter laboral indefinit/fix, un/a Arquitecte Tècnic/a – Tècnic/a, responsable de la Brigada d’Obres i Serveis, i suport a l’Arquitecte Municipal de l’Ajuntament de la Torre de Capdella. El termini per a presentació d’instàncies i mèrits per part dels interessats/des és de de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Termini per presentar les sol·licituds: 18 de març de 2021

 

ESMENA: al punt 4 de l’annex I, no cal realitzar cap pagament de dret d’examen.

Així doncs, el punt 4 queda de la següent manera:

4. Documentació a aportar
– Fotocòpia del DNI o, si escau, passaport.
– Currículum vitae de l’aspirant.
– Documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin als efectes de valoració en la fase de concurs.
– Documentació acreditativa del títol de nivell B de català o equivalent, si s’escau.