Actualitat

Notícies

Rectificació bases procés de selecció de netejador/a dels equipaments municipals

L’Ajuntament publica la rectificació de les bases de selecció de personal mitjançant concurs per la cobertura de la plaça de personal laboral temporal de neteja i constitució de la borsa d’ocupació publicades en el BOP de Lleida 157 de 14 d’agost de 2020, publicant-les definitivament i concedint un nou termini de 10 dies hàbils a comptar des de la data del present anunci en aquest Butlletí Oficial per a presentació d’instàncies i mèrits per part dels interessats/des.

Les funcions a exercir són: neteja de les dependències municipals, i en casos excepcionals, es podrà demanar que substitueixi el personal de monitoratge de menjador en cas d’absència justificada.

Termini per presentar les sol·licituds: 16 d’octubre.