Actualitat

Notícies

Convocatòria operari/a de la brigada municipal i constitució de borsa d’ocupació

La Junta de Govern Local en data 24 de setembre de 2020 va aprovar les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs oposició per cobrir la plaça de personal laboral temporal d’operari de la Brigada municipal i constitució de la borsa d’ocupació concedint el termini de 20 dies hàbils per a
presentació d’instàncies i mèrits per part dels interessats/des a comptar des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Termini per presentar les sol·licituds: 30 d’octubre.