Actualitat

Notícies

Exp. 75/2018. Resolució provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció de monitor/a de menjador i netejador/a

En el document adjunt es troba la resolució d’alcaldia que aprova la llista definitiva d’admesos i admeses per a la cobertura de la plaça de personal laboral temporal de monitor/a de menjador i netejador/a d’equipaments públics.