Actualitat

Notícies

Rectificació de las bases la convocatòria de Tècnica/a d’Administració General

La Junta de Govern Local en data 24 de setembre de 2020 va aprovar la rectificació de les bases publicades en BOP 170 de 2 de setembre de 2020 per al procés de selecció mitjançant concurs oposició lliure per a la cobertura de la plaça de Tècnic/a d’Administració General com a funcionari/a de carrera en els termes que es publiquen establint un nou termini de 10 dies hàbils per a la presentació d’instàncies i mèrits per parts dels interessats/des.

El termini per la presentació d’instàncies finalitza el 23 d’octubre